SARS-CoV-2 & Variant

SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel

SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel

Bosphore SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel Kit
SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel v2

SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel v2

Bosphore SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel Kit v2
 SARS-CoV-2 Variant Detection v1

SARS-CoV-2 Variant Detection v1

Bosphore SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v1
SARS-CoV-2 Variant Detection v2

SARS-CoV-2 Variant Detection v2

Bosphore SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v2
SARS-CoV-2 Variant Detection v3

SARS-CoV-2 Variant Detection v3

Bosphore SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v3
SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v4

SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v4

Bosphore SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v4
SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v5

SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v5

Bosphore SARS-CoV-2 Variant Detection Kit v5
SARS-CoV-2 Screening & Variant Kit v3

SARS-CoV-2 Screening & Variant Kit v3

SARS-CoV-2 Screening & Variant Kit v3
SARS-CoV-2/Respiratory Panel v1

SARS-CoV-2/Respiratory Panel v1

Bosphore SARS-CoV-2/Respiratory Pathogens Panel Kit v1
Novel Coronavirus v2

Novel Coronavirus v2

Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit v2
Novel Coronavirus v3

Novel Coronavirus v3

Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit v3
Novel Coronavirus v4

Novel Coronavirus v4

Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit v4
Novel Coronavirus v7

Novel Coronavirus v7

Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit v7
Novel Coronavirus

Novel Coronavirus

Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit
N501Y Detection

N501Y Detection

Bosphore N501Y Detection Kit v1