Bruselloz (Brucella)

Etkenler

Brucella birçok hayvan türünü ve insanları enfekte edebilen gram-negatif, fakültatif, hücre içi bakteridir.  Kapsül, saçak gibi virulans faktörlerinin olmaması ile diğer birçok patojenden farklıdır.  Bruselloz  hastalığının etkenidir ve aynı  zamanda biyoterör ajanı olarak kabul edilir. Brucella cinsi en az altı farklı türe sahiptir. sığIrları etkileyen Brucella abortus, domuzları etkileyen Brucella Suis, koyun ve keçileri etkileyen Brucella melitensis türleri enfeksiyona sebep olan başlıca türlerdir ve konakçıya özgü olmayıp uygun koşullar altında kolayca diğer türlere ve insanlara bulaşabilmektedir. [1], [2]

Epidemiyoloji

Brucelloz, bovine brucellosis(B. abortus)’in  tamamen yok edildiği ülkeler (Avusturalya, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zellanda, Norveç, İsveç ve İngiltere) haricinde tüm dünyada görülmektedir. Avrupa’da Akdeniz ülkeleri, Kuzey ve Doğu Afrika, Yakın Doğu ülkeleri, Hindistan, Asya, Meksika , Güney ve merkez/ orta Amerika’da sık görülmektedir. Yiyecekler veya hava yolu ile bulaşabilen bir enfensiyon olup, insanlarda ara sıra veya salgın şekilde karşılaşabilir, çoğu zaman ise enfeksiyon tanısında bulunulmaz ve kayıt altına alınmaz. [3]

Bulaşma Yolları

Enfeksiyonun insanlara en yaygın bulaşma yolu ( genellikle 1-2 aylık inkübasyon süresi ile) derideki delikler üzerinden enfekte hayvanların plasenta veya vajinal sıvısı ile direkt temasıdır. Pastorize olmamış süt ve diğer süt ürünleri üzerinden yiyecekler-yolu ile yayılması çok sık görülmemektedir. Hava yolu ile enfeksiyonun bulaştığı (laboratuvarlar, mezbahalar) rapor edilmiştir. Ayrıca cinsel yollarla ve doğuştan enfeksiyon bulaşması da görülmüştür. [3]

Tanı

Tanı için genellikle kültür ve serolojik testler kullanılmaktadır. Genel laboratuvar bulguları (örn: karaciğer enzimlerindeki aktivite artışı)  hastalığın tanısı için tahmin edici rol oynasa da kültür çalışmaları ( mikrobiyol izolasyon ve teşhis) güvenilir doğrulama metodlarıdır. Fakat kültür yöntemleri her zaman başarıya ulaşmama, uzun zaman alma (en az 6 haftalık inkübasyon periyodu) ve laboratuvar personeline bulaşma riskine sahip olma gibi dezavantajlara sahiptir.  Aglütinasyon antikorlarının (RBT SAT) tespitine dayanan serolojik testler yaygın olarak kullanılmaktadır.  IgM, IgG, and IgA antikorlarının tespitine dayanan ELISA yöntemi son zamanların en popüler yöntemidir. Bu yöntemler yüksek hassaslık ve spesifikliğe (özellikle farklı antijenler ile çaprak etkileşimin old.  zamanlar) sahip değildir. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisi,  brusellözün hızlı ve kesin tanısına olanak kılmaktadır ve aynı zamanda Brucella türlerinin tespitinide mümkün kılarak tedaviyi daha verimli yapmaktadır. [4], [5], [6]

KAYNAKLAR

1) M. J. Corbel, Brucellosis: an overview, Emerg Infect Dis. 1997 Apr–Jun; 3(2): 213–221.
2) A. Robinson, Guidelines for Coordinated human and animal brucellosis surveillance,FAO. 2003
3) Brucellosis in humans and animals. WHO guidance. Geneva, World Health Organization, 2005.
4) Baldi PC, Miguel SE, Fossati CA, et al. Serological follow-up of human brucellosis by measuring IgG antibodies to lipopolysaccharide and cytoplasmic proteins of Brucella species. Clin Infect Dis. Mar 1996; 22(3):446-55.
5) Debeaumont C, Falconnet PA, Maurin M. Real-time PCR for detection of Brucella spp. DNA in human serum samples. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Dec 2005; 24(12):842-5.
6) Navarro E, Segura JC, Castano MJ, et al. Use of real-time quantitative polymerase chain reaction to monitor the evolution of Brucella melitensis DNA load during therapy and post-therapy follow-up in patients with brucellosis. Clin Infect Dis. May 1 2006; 42(9):1266-73